top of page

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů společnosti

 

VIAD delta III s.r.o., sídlo: Jaspisová 366/8, Radotín, 153 00 Praha 5, IČO: 177 72 265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 376399 (dále jen „společnost VIAD delta III.“ nebo jen „správce“)

 

Společnost VIAD delta III vydává na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako GDPR) informaci pro klienty - fyzické osoby, které vstupují do smluvních vztahů se společností VIAD delta III 

 1. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

 

 • Účel

Zpracování osobních údajů správcem se děje výlučně na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako GDPR) za účelem realizace smluvních vztahů, plnění povinností stanovených právními předpisy v souvislosti s emisí dluhopisů správce a rovněž zasílání obchodních sdělení.

 • Rozsah

Správce zpracovává osobní údaje jen v rozsahu, v jakém je subjekt údajů poskytl při uzavření a trvání smluvního vztahu, případně v jakém rozsahu klient modifikoval svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Doba

Správce zpracovává osobní údaje jen po dobu nutnou k plnění povinností ze smlouvy, nebo povinností uložených jinými platnými právními předpisy, případně po dobu, po niž trvá souhlas klienta se zpracováním osobních údajů. Pro účely ochrany svých oprávněných zájmů uchovává správce osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu, případně po dobu uvedenou ve smlouvě.

 1. Plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem

Správce zpracovává za výše uvedeným účelem zejména tyto druhy osobních údajů:

 1. identifikační a kontaktní údaje klienta: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, v případě podnikatele IČ, adresa bydliště a kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa,

 1. údaje o bankovním spojení klienta

Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebuje správce další souhlas klienta. Své osobní údaje klient poskytuje dobrovolně při uzavření smlouvy, jejich poskytnutí je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a plnění povinností stanovených právními předpisy a v případě, že klient osobní údaje neposkytne, nemůže s ním správce smlouvu uzavřít, případně může od již uzavřené smlouvy odstoupit. Důsledky odstoupení uvádí konkrétní smlouva.

 1. Plnění požadavků vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)

Společnost je dle AML zákona povinna zaznamenat a uchovávat zejména tyto druhy osobních údajů klienta:

 

 

 1. identifikační a kontaktní údaje klienta: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, v případě podnikatele IČ, adresa bydliště a kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa,

 1. údaje o bankovním spojení klienta

 2. státní občanství, nebo údaji o tom, že je klient osobou bez státní příslušnosti

 3. druh a číslo průkazu totožnosti klienta, údaj o tom, který stát, nebo orgán jej vydal, a dobu jeho platnosti

 4. údaj o tom, zda klient je či není politicky exponovanou osobou či zda jsou vůči němu uplatňovány mezinárodní sankce, v případě, že je klient politicky exponovanou osobou i údaj o výši jeho příjmu (včetně doložení tohoto příjmu)

 5. údaje o zdroji příjmu klienta a zamýšlené výši jeho investice 

 

Tyto osobní údaje zpracovává správce po dobu trvání smlouvy a dále ještě po dobu 10 let po skončení smluvního vztahu.

Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebuje správce další souhlas klienta. Své osobní údaje klient poskytuje dobrovolně při uzavření smlouvy, jejich poskytnutí je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a požadavků AML zákona a v případě, že klient osobní údaje neposkytne, nemůže s ním správce smlouvu uzavřít, případně může od již uzavřené smlouvy odstoupit. Důsledky odstoupení uvádí konkrétní smlouva.

 1. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Správce zpracovává za výše uvedeným účelem zejména tyto druhy osobních údajů:

 1. Jméno a příjmení     

 2. Kontaktní adresa

 3. Telefonní číslo          

 4. Email

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří (3) let od udělení souhlasu.

V případě odvolání souhlasu není správce oprávněn osobní údaje dále zpracovávat.

 1. Záruky

Správce nevyužívá poskytnuté osobní údaje jinak než v souladu s nařízením, smlouvou, tímto dokumentem, vnitřní směrnicí GDPR a jinak než pro výševymezené účely. Vyloučeno je užití osobních údajů k marketingovým účelům, předávání jinému správci, předávání do zahraničí.

 1. Zpracovatelé

Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám - zpracovatelům kterými mohou být zejména účetní, daňoví poradci, dodavatelé softwarového vybavení, společnosti zajišťující facility management apod. Se všemi zpracovateli správce povinně uzavírá smlouvy o ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení.

Osobní údaje klienta je správce oprávněn předat třetím osobám, zejména orgánům veřejné moci, jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup kosobním údajům (může jít o orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k osobním údajům - ČNB, ČOI, ÚOOÚ apod.), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (soudy, rozhodci).

 1. Práva a povinnosti klienta

 

 1. Právo na přístup a opravu osobních údajů

Klient má právo od správce požadovat potvrzení o tom, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a má právo na informace o jejich zpracování. Má právopožadovat opravu údajů, pokud by byly v jakémkoliv směru nepřesné, nebo neaktuální.

 

 1. Právo na výmaz a nepoužití osobních údajů

Pokud budou splněny podmínky článku 17 nařízení (př. údaje nebudou dále potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovány, pokud klientodvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a správce nemá jiný právní důvod pro jejich zpracován, nebo pokud byly osobní údaje Klienta zpracovávány protiprávně) může klient požadovat výmaz jeho osobních údajů. Pokud správce zpracovává osobní údaje klienta pro účely plnění zákonem stanovených povinností, pak zpravidla nemůže provést jejich výmaz před uplynutím zákonem stanovené doby, nebo doby uvedené výše.

 

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případech stanovených v čl. 18 nařízení má klient právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů. Př. pokud klient popírá přesnost osobních údajů, pak bude omezeno zpracování na dobu potřebnou k ověření. Rovněž vznese-li klient námitku bude omezeno zpracování do doby ověření, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými zájmy klienta, k ochraně práv jiných osob nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.

 

 1. Právo vznést námitku

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pro účely ochrany oprávněných zájmů správce a mají-li zájmy klienta vyžadující ochranu osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy správce, pak má klient právo vznést námitku proti takovému zpracování. Na námitku bude reagováno způsobem a ve lhůtách stanovených nařízením.

 

 1. Právo na stížnost

Pokud se klient domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, může podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234

665 111, www.uoou.cz.

Správce nepovolává pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud klient udělil se zpracováním osobních údajů souhlas, má právo takový souhlas kdykoliv odvolat. Takové odvolání nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu může mít právní důsledky v nutnosti odstoupení od smlouvy. Potřebné poučení odůsledcích uvádí konkrétní smlouva.

 

 1. Povinnost aktualizace údajů

Klient se zavazuje aktivně správce informovat o změnách a pravidelně aktualizovat své osobní údaje poskytnuté správci.

 

 1. Datum účinnosti a změny

Tento dokument je účinný od 15. 6. 2023 a všechny jeho změny a pozdější verze budou zveřejněny na

internetových stránkách www.viad-delta.cz

 

V Praze dne 15. června 2023

bottom of page